Website Header Image

Elke dag de beste kortingscodes - zondag 21/7/2024

count4 bezoekers live

Elke dag bundelen we met Promojagers de nieuwste kortingscodes op deze pagina. Sla 'm op in je bookmarks en check 'm regelmatig, om nooit meer een goede deal te missen!

Gebruikersvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Promojagers

INHOUDSOPGAVE
Artikel  1 – Identiteit van de aanbieder
Artikel  2 – Toepasselijkheid
Artikel  3 -  Onze Tools
Artikel  4 -  Registratie als Lid
Artikel  5 – Punten sparen
Artikel  6 – Gebruik van de Tools door Gebruikers
Artikel  7 – Aansprakelijkheid
Artikel  8 –Overmacht
Artikel  9 – Intellectuele Eigendom
Artikel  10 -  Toepasselijk recht en geschillen
Artikel  11 – Overige bepalingen

 

ARTIKEL 1    IDENTITEIT VAN DE AANBIEDER
Wij zijn:

Promojagers BV
Meulestraat 33
8730 Beernem

E-mailadres: gunther@promojagers.be
Telefoonnummer: 0032 479 64 74 52
Ondernemingsnummer: 0743.647.827

Website: www.promojagers.be
Facebookgroep: https://www.facebook.com/groups/promojagersbelgie

(hierna “Promojagers” of “wij”)


ARTIKEL 2    TOEPASSELIJKHEID
1.    Onze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke door ons aangeboden dienst (Tools) en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen jou en Promojagers, behoudens wanneer we uitdrukkelijk anderszins overeenkomen (hierna “Gebruiksvoorwaarden”). Ze zijn aldus van toepassing op jou, ongeacht of je wel of geen Lid bent (samen ‘Gebruiker’).

2.    Het gebruik van onze Tools geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze Gebruiksvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de Tools. We vragen je echter nog een keer om uitdrukkelijk te bevestigen dat je de algemene voorwaarden hebt gelezen en goedgekeurd wanneer je je registreert als Lid.

3.    Om gebruik te kunnen maken van onze Tools, moet je minstens 18 jaar oud zijn

4.    Het gebruikt van onze Tools is uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Je stemt ermee in dat je de Tools niet voor of namens derden of enig commercieel doel gebruikt.

5.    Van één of meer bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

6.    Als naast deze Gebruiksvoorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Mochten er tussen de bijzondere voorwaarden en deze Gebruiksvoorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de bijzondere voorwaarden boven de Gebruiksvoorwaarden, tenzij anders is bepaald.

7.    Wij behouden ons het recht de Gebruiksvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen. Als de wijzigingen je rechten beperken of je verantwoordelijkheden doen toenemen, zullen we je hier 30 kalenderdagen van tevoren over informeren (via e-mail en/of door een kennisgeving van de wijzigingen op de Tools).

 

ARTIKEL 3    ONZE TOOLS
1.    Promojagers biedt vijf gratis Tools aan zodat je elke dag kan besparen. Via deze Tools verzamelen en delen wij de beste deals, kortingscodes en coupons van het moment, de koopjes die onze Gebruikers deden en straffe promoties van onafhankelijke (web)winkels (‘Promoties’). Je vindt in deze Tools eveneens promotiecodes, bonnen en gratis artikelen. Zo helpen we besparen op jullie favoriete producten, bij jullie favoriete (web)winkels.

Deze Tools zijn:

○    Facebookgroep ‘Promojagers België’ / ‘Chasseurs de promos’
-    https://www.facebook.com/groups/1934772530119520
-    https://www.facebook.com/groups/223489953167103
○    Eigen (native) nieuwsbrief: via de digitale nieuwsbrief:
-    https://newsletter.promojagers.be/ontvangen
-    https://newsletter.promojagers.be/inscription
○    Onze Kortingscode-extensie (Google Chrome): via onze browserextensie geven we aan welke Promoties van toepassing zijn bij bezoek van de webwinkel haar website
○    Het Promojagers Platform & App (IOS en Android): alle promoties, folders en kortingscodes op één plaats met een handige zoekfunctie (www.promojagers.be):  
○    De Promobrowser (Windows en OSX): https://www.promobrowser.be/

2.    Wij communiceren deze promoties en koopjes aan onze Gebruikers, maar zijn op geen enkele manier betrokken als verkoper in de koopovereenkomst die tot stand komt ingevolge een Promotie die je in één van onze Tools hebt teruggevonden. De koopovereenkomst die wordt gesloten is uitsluitend tussen jou en de (web)winkel.

Promojagers heeft bijgevolg geen verantwoordelijkheden ten aanzien van deze producten en/of diensten of het nakomen van de overeenkomst tussen jou en de (web)winkel.

3.    Promojagers komt niet tussenbeide en is geen partij in de verhouding tussen de Gebruiker en de (web)winkel en is bijgevolg niet aansprakelijk voor, noch verplicht om te bemiddelen bij eventuele geschillen tussen de Gebruiker en de (web)winkel.

 

ARTIKEL 4    REGISTRATIE ALS LID
1.    Iedereen heeft toegang tot het algemene deel van de Tools, ongeacht of hij/zij een geregistreerd Lid is of niet. De toegang tot de exclusieve aanbiedingen en het gebruik van alle functionaliteiten van de Tools, vereisen de voorafgaande registratie als Lid. Hiertoe moet je alle gevraagde informatie verstrekken.

2.    Bovendien verbind je je ertoe dat de informatie die je bij je registratie verstrekt, geen inbreuk maakt op het recht van derden en juist, oprecht, volledig en actueel is. In het geval dat de informatie van je account onvolledig of niet meer actueel is, verbind je je ertoe deze informatie zo snel mogelijk te actualiseren.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige fout of schade die is veroorzaakt door het niet actualiseren van jouw gegevens. Elk Lid is dus als enige verantwoordelijk voor alle gevolgen die kunnen voortvloeien uit het verstrekken van valse, ongeldige of foutieve informatie aan Promojagers en/of aan enige andere derde partij.

3.    Wij behouden ons het recht voor om een aanvraag tot registratie naar eigen goeddunken te accepteren of te weigeren, zonder hiertoe enige verantwoording verschuldigd te zijn. Bij misbruik van onze Tools of bij het verbreken van je contractuele verplichtingen (zoals vastgelegd in deze Gebruiksvoorwaarden), mogen wij je registratie als Lid ook te allen tijde annuleren.

In geen enkel geval staan wij concurrenten toe als Lid op de Tools.

4.    Indien je een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie kiest of krijgt als onderdeel van je registratie (‘Account’), moet je deze informatie vertrouwelijk behandelen en deze niet onthullen aan een andere persoon of entiteit. Je bent als enige volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder je gebruikersnaam of wachtwoord. Je erkent bijgevolg dat je Account persoonlijk is en stemt ermee in om geen andere persoon toegang te verlenen tot de Tools of delen ervan met behulp van jouw Account. Mocht er toch een ongeoorloofd gebruik van je Account voorvallen, dan moet je ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen door contact met ons op te nemen via: klantendienst@promojagers.be

5.    Door het sluiten van de Overeenkomst, verklaart het Lid  de Tools te goeder trouw te gebruiken, conform deze Gebruiksvoorwaarden en conform de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de regelgeving inzake fraude, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, sociale verplichtingen en werk gerelateerde verplichtingen, intellectuele eigendom en eerlijke concurrentie).

 

ARTIKEL 5    PUNTEN (“PROMOCOINS”) SPAREN
1.    We bieden onze Leden ook de mogelijkheid om via onze Tools punten (ook “Promocoins” genaamd) te sparen voor punten die je vervolgens kan inruilen voor leuke prijzen.

2.    Je kan punten inzamelen door zelf promoties te delen via de Tools (enkel mogelijk als Lid).

Je kan punten inzamelen door actief gebruik te maken van Promobrowser (enkel mogelijk als Lid). Het inzamelen van punten gebeurt op basis van het aantal actieve uren dat het Lid de browser gebruikt. Elk Lid kan maximaal tien actieve uren per dag laten registreren.

Bij het registreren van de actieve uren wordt er geen surfgeschiedenis bewaard door Promojagers.

3.    Indien we vaststellen dat het Lid misbruik maakt van het puntenspaarsysteem, dan kan de registratie worden beëindigd en heeft het Lid geen recht op een prijs.

4.    De Leden kunnen de punten inzamelen voor de prijzen zoals weergegeven op onze website via de volgende link: https://www.promojagers.be/prijzenpot. De prijzen wijzigen van tijd tot tijd en hebben een beperkte voorraad. Bij elke prijs staat het aantal punten dat nodig is om in te ruilen. Wij zijn niet gehouden om het Lid een specifiek product af te leveren en/of terug te betalen, indien deze niet meer beschikbaar is.

5.    De prijzen worden door ons verstuurd naar de Leden per post en/of per e-mail in het geval het gaat om cadeaubonnen of gift cards.

 

ARTIKEL 6    GEBRUIK VAN DE TOOLS DOOR GEBRUIKERS
1.    Onze Tools stellen de Gebruikers in staat om interacties te hebben met derden en Inhoud te delen. Onder Inhoud wordt verstaan, zonder beperking, alle informatie, gegevens, tekst, foto's, video's, software, scripts, grafieken en interactieve functies die op of via de Tools worden gegenereerd, verstrekt of anderszins toegankelijk gemaakt. Promojagers wenst een respectvolle omgeving behouden voor iedereen, wat inhoudt dat de Gebruiker zich bij het gebruik van de Tools en het delen van Inhoud moet houden aan deze basis gedragsregels:

○    de toepasselijke wetgeving en richtlijnen naleven;
○    zich te allen tijde respectvol, eerlijk en waardig te gedragen;
○    zich nooit inlaten met gedrag dat potentieel oneerlijk, schadelijk, anti-commercieel, denigrerend, lasterlijk of schadelijk is jegens Promojagers, de Tools, Gebruikers en/of een derde partij.
○    te allen tijde de rechten van anderen van respecteren en aldus niet schenden, waaronder hun rechten op het gebied van privacy en intellectueel eigendom;
○    geen misbruik of schade toebrengen aan anderen of jezelf (of hiermee dreigen), bijvoorbeeld door anderen te frauderen, misleiden, bedriegen, beledigen, belasteren, intimideren, stalken of lastig te vallen;
○    geen lasterlijk of obscene inhoud delen via de Tools;
○    nalaten van misbruik, schade berokkenen aan, verstoren of onderbreken van de Tools.

2.    Je erkent dat alleen jij verantwoordelijk bent voor je communicatie. Je vrijwaart ons bijgevolg voor alle mogelijke schadeclaims als gevolg van, maar niet beperkt tot, onjuiste informatie of schadelijke uitlatingen, die door jou verstrekt werd via de Tools.

3.    Het is Gebruikers eveneens verboden om:
○    de Tools te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn;
○    op welke wijze dan ook het wachtwoord, de account of andere beveiligingsgegevens van een andere Gebruiker te verkrijgen;
○    de beveiliging- of beschermingsmaatregelen van een computernetwerk of Tools omzeilen, verwijderen, wijzigen of verstoren;
○    misbruik te maken van het “Promocoins”-concept;
○    de broncode of de achterliggende ideeën of informatie van of met betrekking tot de Tools onderwerpt aan “reverse engineering” of op enige andere manier trachten deze gegevens te bekomen; of
○    meerdere gebruikersnamen te creëren om schorsingen en restricties te omzeilen.

4.    Gebruikers kunnen indien gewenst, gebruik maken van de Pricewatch functionaliteit in de Promobrowser. Hierbij selecteert de Gebruiker een product op de site van een webshop. Vervolgens zal de Promobrowser in de achtergrond de prijs controleren op wijzigingen bij deze webshop. De Gebruiker dient zich ervan bewust te zijn dat deze webshop in kwestie dit gedrag (bezoek aan de webshop via de Promobrowser) kan loggen, ook al gebeurt dit proces in de achtergrond van de Promobrowser.

5.    De Gebruiker is verantwoordelijk voor het nemen van de gepaste maatregelen om zich tijdens het gebruik van de Tools te beschermen tegen virussen en cybercriminaliteit.

6.    Wanneer activiteiten worden vastgesteld die in strijd zijn met dit artikel, de Gebruiksvoorwaarden of een inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden, wordt de toegang tot de Tools onmiddellijk geschorst en/of kan Promojagers afhankelijk van de aard van de overtreding een of meer van de volgende acties ondernemen:
○    het nemen van alle noodzakelijke maatregelen om een einde te maken aan het misbruik
○    het Account van het Lid te schorsen of verwijderen; dit gaat gepaard met het verlies van eventueel opgespaarde Punten;
○    het verwijderen van de betreffende inhoud; en/of
○    het in rekening brengen van extra kosten voor de door Promojagers geleden schade.

7.    Gebruikers mogen schendingen van deze verplichtingen steeds melden via klantendienst@promojagers.be

8.    Promojagers probeert zelf in de mate van het mogelijk te modereren op haar Tools om de naleving van de Gebruiksvoorwaarden te optimaliseren. Indien je niet akkoord bent met enige inmenging van één van onze moderators, kan je steeds contact opnemen met ons via klantendienst@promojagers.be. De uiteindelijke beslissing ligt bij Promojagers, waarbij het belang, de waarden en de doeleinden van de Tools steeds prioriteit zullen krijgen. Promojagers is niet verplicht haar beslissing te motiveren, al kan zij dit steeds doen, en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor haar beslissing en de gevolgen ervan.  

9.    Je zal Promojagers, en elk van haar werknemers, contractanten, leveranciers en vertegenwoordigers verdedigen, schadeloos stellen en vrijwaren van alle aansprakelijkheden, verliezen, claims en onkosten, inclusief redelijke advocaatkosten, die voortkomen uit of verband houden met (i) je gebruik of misbruik van de  Tools, of (ii) je schending van de Gebruiksvoorwaarden of enige van toepassing zijnde wet, contract, beleid, regelgeving of andere verplichting.

We behouden ons het recht voor om de exclusieve verdediging en controle van elke zaak, die onderworpen is aan schadeloosstelling door jou, op ons te nemen. In dat geval zal je Promojagers bijstaan en met haar samenwerken.

 

ARTIKEL 7    AANSPRAKELIJKHEID
1.    De Tools worden gratis aangeboden zoals deze zijn ('as such’). Wij maken geen garanties omtrent de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of enig andere verwachting.

2.    Wij zullen ons naar alle redelijkheid inspannen voor een optimaal gebruikersgemak en voeren een beleid gericht op de continuïteit van de beschikbaarheid van de Tools (en eventueel Website). Dit is een inspanningsverbintenis van Promojagers.

3.    Promojagers mag de toegang tot de Tools weigeren of het gebruik ervan beperken, voor zover dit noodzakelijk is voor het onderhoud van of verbeteringen aan de Tools, zonder dat dit aan de gebruiker een recht geeft op schadevergoeding vanwege Promojagers.

4.    Wij verzamelen enkel informatie over Promoties, maar zijn niet de verkopers van de betrokken producten of diensten. Wij zijn niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor het nakomen van contractuele verplichtingen van de (web)winkel ten aanzien van jou met betrekking tot de door hen verkochte producten en/of diensten, inclusief de fabricage, verkoop, aankoop, opslag, bereiding, productie, verwerking, markering, aflevering, kwaliteit, ingrediënten/materialen, allergenen in, of behandeling van de producten en/of diensten, noch voor de naleving van de toepasselijke wetgeving dienaangaande.

5.    Wij streven ernaar al de beste Promoties voor jou te vinden. Desondanks is het mogelijk dat we een aanbieding, koopje of promotie over het hoofd zien. Dit is echter een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor gemiste Promoties.

6.    We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk de producten en/of diensten, Promoties en alle andere informatie die we weergeven in onze Tools. Deze informatie wordt in veel gevallen verschaft door onze Gebruikers waar we geen permanente en 100% sluitende controle op kunnen uitvoeren. Bovendien erken je dat promoties beperkt zijn in tijd en wij kunnen bijgevolg niet garanderen dat de via de Tools gedeelde informatie volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos is. Het is aldus jouw aansprakelijkheid om de Promoties zelf en voorafgaand de aankoop te controleren opdat deze in lijn liggen met je verwachtingen.   

7.    Wij hebben het recht om naar eigen goeddunken de door Gebruikers gedeelde Promoties of enige andere vorm van content te verwijderen of aan te passen indien deze manifest onjuist is of ingaat tegen de verplichtingen en normen zoals opgenomen in de Gebruiksvoorwaarden. Zonder dat wij verplicht zijn enige verantwoording af te leggen, zullen wij de Gebruiker die deze Promotie of inhoud heeft gedeeld steeds voorafgaand verwittigen, in de mate dat dit mogelijk is.
 
8.    De Tools kunnen links bevatten naar websites van derden die geen eigendom zijn van of niet worden beheerd door Promojagers. Je erkent dat Promojagers geen controle heeft over, noch verantwoordelijk is voor de inhoud, het privacybeleid, of de praktijken van websites van derden en jouw gebruik ervan. Wij raden je dan ook aan om steeds op te letten wanneer je de Tools verlaat en om de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van elke andere webwinkel die u bezoekt.

9.    De Gebruiker erkent dat voor het gebruik van de Tools van Promojagers er beroep wordt gedaan op andere tools/technologieën die nodig zijn voor de diensten van Promojagers. De volgende tools zijn geïntegreerd in de browser van Promojagers:
○    Safe Browsing  https://safebrowsing.google.com/
○    UBlocker https://chrome.google.com/webstore/detail/ublocker-ad-block-tool-fo/ppdonaappkjkbgbncmmjencphdclioab
○    Google Recaptcha (op login pagina) https://www.google.com/recaptcha/about/
○    Google Chromium https://www.chromium.org/chromium-projects/

10.    Wij hebben geen controle over de Chrome extensies die de Gebruiker installeert op Promobrowser en mogelijks kunnen verzamelen van de Gebruiker. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker zelf om de bijkomende extensies te downloaden. Promojagers kan voor geen enkele directe of indirecte schade als gevolg hiervan aansprakelijk zijn.

 

ARTIKEL 8    OVERMACHT
1.    In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

2.    Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

 

ARTIKEL 9    INTELLECTUELE EIGENDOM
1.    Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

2.    Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

ARTIKEL 10    TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
1.    We hopen natuurlijk steeds dat al onze Leden 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via klantendienst@promojagers.be. We doen er alles aan om jouw klacht binnen de 7 dagen na ontvangst  te behandelen.

2.    Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze Gebruikers, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken  van het gerechtelijk arrondissement Brugge bevoegd.

 

ARTIKEL 11    OVERIGE BEPALINGEN
1.    Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. De bepaling wordt vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die in overeenstemming is met de intentie van partijen.

2.    Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen het de Gebruiker en Promojagers met betrekking tot de erin opgenomen materie.